ถาม ตอบ
ระบบบริหารจัดการและตรวจสอบวิทยานิพนธ์ (MyCat) (นักศึกษา)
1
MyCat คืออะไร / มีความสำคัญอย่างไร
MyCat (Management System for Copyright, academic work and thesis) คือ ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ ที่ช่วยให้กระบวนการจัดการวิทยานิพนธ์เป็นไปอย่างครบวงจร โดยการส่งไฟล์วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบการคัดลอกด้วยโปรแกรม CopyCat (Copyright, Academic Work and Thesis Checking System) และจัดเก็บรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
2
MyCat รองรับ Browser อะไรบ้าง
ระบบ MyCat รองรับ Browser Google chrome 3.0 ขึ้นไป และ Firefox 2.4 ขึ้นไป
3
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ เข้าสู่ระบบ MyCat ตั้งแต่ปีการศึกษาใดเป็นต้นไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2558 ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ต้องส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ฉบับเต็ม (Full Text) เข้าระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ฯ และส่งเล่มสมบูรณ์ จํานวน 2 ฉบับ ซึ่งเย็บเล่มเรียบร้อยแล้วให้คณะ เพื่อนําส่งสํานักหอสมุดต่อไป
4
กระบวนการส่งวิทยานิพนธ์ผ่านระบบ MyCat เป็นอย่างไร
นักศึกษาใช้ Template วิทยานิพนธ์ในการพิมพ์ --> ส่งไฟล์ร่างวิทยานิพนธ์ --> ตรวจสอบ Plagiarism โดยโปรแกรม CopyCat --> อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาผลการตรวจ --> สอบวิทยานิพนธ์ --> ส่งไฟล์ร่างวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (ตรวจแก้ไขข้อมูลและรูปแบบวิทยานิพนธ์ (Format) เสร็จแล้ว) --> ตรวจสอบ Plagiarism โดย CopyCat --> อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาผลการตรวจ --> ลงทะเบียนข้อมูลวิทยานิพนธ์ --> นักศึกษาดาวน์โหลดเล่มวิทยานิพนธ์จากระบบ MyCat เพื่อจัดทำเล่มนำส่งห้องสมุด จำนวน 2 เล่ม ที่มีหน้าอนุมัติมีลายเซ็นคณะกรรมการ (ฉบับจริง) และหน้าอนุมัติที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการ (ฉบับจริง) อีก 1 ใบ เพื่อให้ห้องสมุดส่งเข้าระบบ MyCat ต่อไป
5
นักศึกษาจะเริ่มต้นใช้งานระบบ MyCat ได้อย่างไร
เมื่อเจ้าหน้าที่คณะจะทำการเพิ่มชื่อนักศึกษาเข้าสู่ระบบ นักศึกษาจะได้รับรหัสยืนยันตัวบุคคลผ่านทางอีเมลเพื่อลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ MyCat หากนักศึกษาไม่ได้รับอีเมล ให้แจ้งเจ้าหน้าที่คณะเพื่อดำเนินการเพิ่มชื่อนักศึกษาเข้าสู่ระบบต่อไป
6
ทำอย่างไรเมื่อนักศึกษาไม่สามารถยืนยันตัวบุคคลเพื่อเข้าใช้งานระบบ MyCat ได้
เมื่อนักศึกษากรอกรหัสยืนยันตัวบุคคลแล้ว แต่ระบบแจ้งว่ารหัสยืนยันตัวบุคคลไม่ถูกต้อง ให้นักศึกษาตรวจสอบว่ามีช่องว่าง (Space) ข้างหน้า หรือ ข้างหลังรหัสยืนยันตัวบุคคลหรือไม่ หากมีให้ลบออก แล้วคลิกตกลงอีกครั้ง แต่หากดำเนินการตามวิธีการข้างต้นแล้วยังไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่คณะ หรือแจ้งมาที่อีเมล tumycat@tu.ac.th
7
หากไม่สามารถเข้าระบบ MyCat ได้ ทำอย่างไร (ลืมชื่อผู้ใช้ / รหัสผ่าน)
ชื่อผู้ใช้จะเป็นอีเมลที่ได้รับรหัสยืนยันตัวบุคคลจากระบบ MyCat หรือ รหัสนักศึกษา หากนักศึกษาลืมรหัสผ่านให้ติดต่อเจ้าหน้าที่คณะ หรือแจ้งมาที่อีเมล tumycat@tu.ac.th โดยระบุ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา และสาขาวิชาที่กำลังศึกษาอยู่
8
นักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาต่างประเทศ ต้องตรวจสอบการคัดลอกจาก MyCat หรือไม่
นักศึกษาใช้ Template วิทยานิพนธ์ในการพิมพ์ จากนั้นตรวจสอบการคัดลอกผ่านโปรแกรม Turnitin เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาผลการตรวจ และนักศึกษาแก้ไขข้อมูล และรูปแบบวิทยานิพนธ์ (Format) เสร็จแล้ว นักศึกษาจึงส่งไฟล์วิทยานิพนธ์เข้าสู่ระบบ MyCat ในขั้นตอนการลงทะเบียนข้อมูลวิทยานิพนธ์ นักศึกษากรอกรายละเอียดของวิทยานิพนธ์ และอัพโหลดไฟล์วิทยานิพนธ์ทั้งในรูปแบบ MS Word (docx.) และ PDF รวมทั้งไฟล์ผลการตรวจสอบการคัดลอกจาก Turnitin จากนั้นดาวน์โหลดเล่มวิทยานิพนธ์จากระบบ MyCat เพื่อจัดทำเล่มนำส่งห้องสมุด จำนวน 2 เล่ม ที่มีหน้าอนุมัติมีลายเซ็นคณะกรรมการ (ฉบับจริง) และหน้าอนุมัติที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการ (ฉบับจริง) อีก 1 ใบ เพื่อให้ห้องสมุดส่งเข้าระบบ MyCat ต่อไป โดยสามารถดูคู่มือการใช้งานได้ที่ http://mycat.library.tu.ac.th/MyCat-Manual_Student-EN.pdf
9
หากร่างวิทยานิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ มีสถานะไม่ผ่าน ทำอย่างไร
หากร่างวิทยานิพนธ์ หรือ วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์มีสถานะไม่ผ่าน นักศึกษาจะต้องติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรับแก้วิทยานิพนธ์ และส่งเข้าสู่ระบบ MyCat อีกครั้ง เมื่อผลการพิจารณามีสถานะ "ผ่าน" นักศึกษาจึงสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้
10
นักศึกษาสามารถดูข้อมูลผลการตรวจแบบสรุปผลและ ผลการตรวจแบบละเอียดได้หรือไม่
นักศึกษาสามารถดูข้อมูลผลการตรวจแบบสรุปผลและ ผลการตรวจแบบละเอียดได้ เมื่ออาจารย์พิจารณาผลการตรวจแล้ว
11
นักศึกษาสามารถใช้งาน Turnitin ได้อย่างไร
นักศึกษาสามารถใช้งาน Turnitin ได้โดยการขอรับ Account ID และ Password ได้จากเจ้าหน้าที่คณะ / โครงการ โดยเข้าใช้งาน Turnitin ผ่านหน้าเว็บไซต์ของสำนักหอสมุด http://library.tu.ac.th คลิกที่ Research tools หรือที่ http://turnitin.com และดูคู่มือการใช้งาน Turnitin ได้ที่ http://library.tu.ac.th (Manual user guides) หรือที่ http://turnitin.com/en_us/training/getting-started
12
สามารถใช้เครื่องมือสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ได้แก่ ฐานข้อมูลออนไลน์ / Template / EndNote / Turnitin ได้จากที่ใด
นักศึกษาสามารถสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ที่ห้องสมุดบอกรับได้ที่ http://library.tu.ac.th โดยพิมพ์คำค้นในช่องสืบค้น หรือ สืบค้นจากฐานข้อมูลโดยตรง โดยคลิกที่ Online Database และสามารถใช้เครื่องมือสนับสุนนการทำวิทยานิพนธ์ โดยคลิกที่ Research tools
13
แปลงไฟล์วิทยานิพนธ์จากไฟล์ MS Word (docx.) เป็น ไฟล์ PDF ทำอย่างไร
ให้เลือก Save as จากนั้นกำหนด Save as type เป็น PDF หรือใช้โปรแกรม Adobe Professional
14
นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ให้สำนักหอสมุดจำนวนกี่เล่ม
นักศึกษาจะต้องนำส่งวิทยานิพนธ์ให้ห้องสมุด จำนวน 2 เล่ม ที่มีหน้าอนุมัติมีลายเซ็นคณะกรรมการ (ฉบับจริง) และหน้าอนุมัติที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการ (ฉบับจริง) อีก 1 ใบ เพื่อให้ห้องสมุดส่งเข้าระบบ MyCat ต่อไป
15
นักศึกษาสามารถอัพโหลดไฟล์ LaTex นามสกุล .tex เข้าสู่ระบบได้หรือไม่
สามารถอัพโหลดไฟล์ LaTex นามสกุล .tex ได้
16
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาจะถูกจัดเก็บไว้ที่ใด
ตัวเล่มวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาจะถูกจัดเก็บไว้ที่หอสมุดปรีดี พนมยงค์ และอีก 1 เล่ม จะถูกจัดเก็บไว้ที่ห้องสมุดสาขา และสามารถสืบค้นวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ http://library.tu.ac.th คลิกเลือก Digital Collection พิมพ์คำค้นในช่องสืบค้น สามารถดาวน์โหลด Full Text ได้ หรือไปที่ website E-thesis โดยตรงที่http://beyond.library.tu.ac.th/cdm/search/collection/thesis ดูคู่มือการใช้ eThesis ที่ http://main.library.tu.ac.th/tulib2013/manua_userguide5.php
ถาม ตอบ
ระบบบริหารจัดการและตรวจสอบวิทยานิพนธ์ (MyCat) (อาจารย์)
1
อาจารย์จะเริ่มต้นการใช้ระบบ MyCat ได้อย่างไร
เมื่อนักศึกษาเริ่มทำวิทยานิพนธ์เสร็จแล้ว จะขอสอบวิทยานิพนธ์ เจ้าหน้าที่คณะจะทำการเพิ่มชื่ออาจารย์เข้าสู่ระบบ จากนั้นอาจารย์จะได้รับรหัสยืนยันตัวบุคคลเพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งานจากระบบ MyCat
2
อาจารย์ทำหน้าที่อะไรบ้าง ในระบบ MyCat
ตรวจผลการคัดลอกวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 2 ครั้ง คือ ก่อนสอบวิทยานิพนธ์ และหลังสอบวิทยานิพนธ์ แต่ถ้านักศึกษาทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาต่างประเทศ อาจารย์ไม่ต้องตรวจในระบบ MyCat แต่จะตรวจผลการคัดลอกจากโปรแกรม Turnitin แทน
3
หากอาจารย์ไม่พบรายชื่อนักศึกษาทำอย่างไร
ให้อาจารย์คลิกที่เมนูซ้ายมือ เลือก "ร่างวิทยานิพนธ์" หรือ "วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์" จะปรากฏรายชื่อนักศึกษา
ถาม ตอบ
ระบบบริหารจัดการและตรวจสอบวิทยานิพนธ์ (MyCat) (เจ้าหน้าที่)
1
เจ้าหน้าที่คณะจะเริ่มต้นการใช้ระบบ MyCat ได้อย่างไร
เจ้าหน้าที่คณะจะต้องมี E-Mail @tu.ac.th และมีชื่ออยู่ในระบบของสำนักทะเบียน หากไม่มีให้ติดต่อสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและพัฒนา (สปข.) และสำนักทะเบียนเพื่อดำเนินการ จากนั้นให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของสำนักหอสมุด (tumycat@tu.ac.th) เพื่อเพิ่มชื่อเจ้าหน้าที่คณะเข้าสู่ระบบ MyCat เจ้าหน้าที่คณะจะได้รับรหัสยืนยันตัวบุคคลเพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งานจากระบบ MyCat ผ่านทาง E-Mail
2
ไม่สามารถเพิ่มรายชื่อนักศึกษา ทำอย่างไร
กรณีที่ไม่พบชื่อนักศึกษาในระบบ MyCat ให้เจ้าหน้าที่คณะตรวจสอบข้อมูลกับสำนักทะเบียนและประมวลผล เพื่อตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของนักศึกษา
3
การตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ (Format) ของนักศึกษาควรดำเนินการในขั้นตอนใด
เจ้าหน้าที่คณะ / โครงการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ (Format) ให้ถูกต้องตามคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ มธ. พ.ศ. 2556 ก่อนนักศึกษาจะ ส่งไฟล์วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เข้าสู่ระบบ MyCat
4
เมื่อสิ้นสุดกำหนดส่งเจ้าหน้าที่สามารถขยายเวลาการส่งไฟล์วิทยานิพนธ์ได้หรือไม่
สามารถขยายเวลาการส่งไฟล์วิทยานิพนธ๋ได้โดย เข้าไปแก้ไขข้อมูลในส่วนของรายวิชา แต่ควรให้ส่งก่อนสิ้นสุดภาคการศึกษานั้นๆ
5
กรณีเจ้าหน้าที่ไม่พบชื่ออาจารย์ในระบบ MyCat จะเพิ่มชื่ออาจารย์ได้อย่างไร
เจ้าหน้าที่สามารถเพิ่มชื่ออาจารย์ได้ โดยคลิกที่เพิ่มชื่ออาจารย์
6
กรณีที่ได้เพิ่มชื่ออาจารย์ โดยได้ส่ง E-Mail ให้อาจารย์แล้ว แต่อาจารย์ไม่ได้เปิด และต้องการให้ส่งให้ใหม่ สามารถส่ง E-Mail อีกได้หรือไม่
กรณีที่อาจารย์ยังไม่ได้ Activate รหัสยืนยันตัวบุคคล เจ้าหน้าที่สามารถส่งอีเมล จากระบบซ้ำได้อีก โดยให้ไปที่เมนูอาจารย์ จะสังเกตได้ว่า กรณีที่ยังไม่ได้ activate account จะมีเครื่องหมายรูปคนสีแดง แต่ถ้าดำเนินการแล้วจะมีเครื่องหมายถูกสีเขียว หากต้องการส่ง mail ซ้ำอีก ให้คลิกที่รูปซองจดหมาย เพื่อส่งอีเมลรหัสยืนยันอีกครั้ง
7
กรณีที่อาจารย์ยังไม่ได้ Activate รหัสยืนยันตัวบุคคล เจ้าหน้าที่สามารถส่งอีเมล จากระบบซ้ำได้อีก โดยให้ไปที่เมนูอาจารย์ จะสังเกตได้ว่า กรณีที่ยังไม่ได้ activate account จะมีเครื่องหมายรูปคนสีแดง แต่ถ้าดำเนินการแล้วจะมีเครื่องหมายถูกสีเขียว หากต้องการส่ง mail ซ้ำอีก ให้คลิกที่รูปซองจดหมาย เพื่อส่งอีเมลรหัสยืนยันอีกครั้ง
เจ้าหน้าที่สามารถเพิ่มชื่ออาจารย์ได้ โดยคลิกที่เพิ่มชื่ออาจารย์
8
นักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาต่างประเทศ จะเริ่มการใช้งาน Turnitin ได้อย่างไร
เจ้าหน้าที่คณะ ทำการสร้างห้องเรียน (Classroom) ใน Turnitin และให้ Account และ Password แก่นักศึกษา เพื่อตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์